Strona główna

Psycho-czakroterapia
Terapie
Turnus
Terapeuci
Terminy
Opinie
Szkolenia
Współpraca
Formularz
KontaktKONTRAKT TERAPEUTYCZNY
Terapii Uzależnień

Zawarty dnia ........... w ...........
pomiędzy:
Firmą
1. "Czakram" Centrum Czakroterapii Paweł Szajder NIP 729-119-36-96 REGON 472037517
adres: 93-313 Łódź ul. Społeczna 1 m. 35
2. Marzena Ciesielska (psychoterapeuta) NIP 835-147-80-56 PESEL 81040109108
adres: 96-200 Rawa Mazowiecka ul. M. Konopnickiej 18
zwanych dalej Zespołem Terapeutycznym
a Panem(ią) ........... PESEL ...........
Adres: ...........
zwanym(ną) dalej pacjentem.

§ 1

Terapia odbywać się będzie w "Czakram" Centrum Czakroterapii, Łódź ul. Narutowicza 59 lok. 37
Rozpoczęcie terapii w sobotę o godz. 10:00, a zakończenie w niedzielę o godz. 18:00
I etap:
- pierwszy zjazd (sobota-niedziela) kwalifikacje oraz próbna terapia po której pacjenci zakwalifikowani do terapii przechodzą do II etapu.
II etap:
- pierwszy miesiąc zjazdy co tydzień (sobota-niedziela) łącznie 3 zjazdy
- drugi miesiąc zjazdy co drugi tydzień (sobota-niedziela) łącznie 2 zjazdy
- trzeci miesiąc zjazdy co drugi tydzień (sobota-niedziela) łącznie 2 zjazdy
Koszty noclegów i wyżywienia pokrywa uczestnik terapii w zakresie własnym.

§ 2

Opłata za program terapii obejmujący łącznie 8 zjazdów płatna będzie w dwóch ratach:
I rata - to zaliczkowa wpłata za 1 zjazd w wysokości 650 zł. i płatna będzie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zjazdu na konto Zespołu Terapeutycznego reprezentowanego przez
Paweł Szajder nr 39114020040000360270711041

II rata - to wpłata za łącznie 7 zjazdów, która wynosi 4450 zł. i będzie płatna w całości nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem 1 zjazdu II etapu terapii na konto Zespołu Terapeutycznego reprezentowanego przez
Paweł Szajder nr 39114020040000360270711041

Łączny koszt terapii uzależnień za 8 zjazdów wynosi 5200 zł.

Dokonanie pełnej wpłaty przez osoby zakwalifikowane uprawnia do wzięcia udziału w II etapie terapii.

§ 3

Zespół Terapeutyczny zobowiązuje się zgodnie z obowiązującymi standardami psychoterapii, etyki zawodowej i najnowszymi osiągnięciami psychologii oraz bioenergoterapii prowadzić proces leczenia, służyć wiedzą, doświadczeniem i pomocą terapeutyczną.

§ 4

Pacjent zobowiązuje się do punktualności, czynnego uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych i całkowitego zaangażowania się w proces leczenia co dawać będzie gwarancję realizacji celu terapii.

§ 5

Pacjent zobowiązuje się na czas trwania terapii do całkowitej abstynencji od alkoholu, narkotyków, leków i innych środków zmieniających nastrój oraz od zachowań zmieniających nastrój typu: hazard, nadużywanie Internetu itp.

§ 6

Pacjent zobowiązuje się nie zawierać intymnych relacji z innymi pacjentami w czasie trwania terapii.

§ 7

Pacjent zobowiązuje się o wszelkich wątpliwościach i problemach dotyczących przebiegu procesu terapii powiadamiać na bieżąco terapeutów.

§ 8

Nieusprawiedliwiona nieobecność na jednym zjeździe lub nieprzestrzeganie zobowiązań powyższego Kontraktu jest jednoznaczne z przerwaniem terapii i w takim przypadku cała wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

§ 9

W wyjątkowych przypadkach (choroba, pobyt w szpitalu, śmierć bliskiej osoby) itp. istnieje możliwość po przedstawieniu odpowiednich zaświadczeń odrobienia zjazdu lub odbycia pozostałej części terapii w innym terminie po uzgodnieniu z Zespołem Terapeutycznym.

§ 10

Pacjent oświadcza, że zapozna się z regulaminem ośrodka w którym odbywać będzie się terapia i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

§ 11

Kontrakt terapeutyczny dotyczący terapii uzależnień i innych problemów natury psychologicznej sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Kontrakcie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Wszelkie ewentualne spory poddane będą pod rozstrzygnięcie Sądom Powszechnym.

Akceptuję treść Kontraktu:
Zespół Terapeutyczny:
1.Marzena Ciesielska


2.Paweł Szajder


Pacjent:


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 - "Czakram" Centrum Czakroterapii